Poczet Sztandarowy

Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie

 
§ 1 Zasady ogólne

 1.Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

 2. Uroczystości z udziałem sztandaru jego przechowywanie, transport

i przygotowanie do prezentacji wymagają zachowania powagi i poszanowania.

 3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w gabinecie dyrektora.

 4. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie.

 5. Do pocztu sztandarowego – najbardziej honorowej funkcji w szkole, typuje się uczniów,

spośród klas drugich , o nienagannej postawie i wyróżniających wynikach w nauce.

 6. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

● Chorąży ( sztandarowy) - uczeń

● Asysta – dwie uczennice

7. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu

w razie jej nieobecności.

 8. Obsada pocztu sztandarowego występuje w stroju galowym.

 Uczeń – ciemny garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie.

Uczennice - białe bluzki z rękawem o długości min.3/4, ciemne spódnice jednakowej długości, czarne obuwie.

Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

Przez prawe ramię przewieszona jest biało - czerwona szarfa, zwrócona kolorem białym

w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze. Poczet występuje w białych rękawiczkach.

 9. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru

w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas trzecich).

 10. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie, którzy okazali się niegodni pełnionej funkcji mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 11. Ślubowanie nowo wybranego pocztu sztandarowego odbywa się w czasie uroczystego

zakończenia roku szkolnego klas trzecich. Przed wprowadzeniem sztandaru odczytuje się decyzję

rady pedagogicznej z podaniem nazwisk nowo wybranych członków pocztu sztandarowego.

12. Uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru:

- rozpoczęcie roku szkolnego

- ślubowanie klas pierwszych

- Święto Szkoły

- rocznicowe

- zakończenie roku szkolnego.

13. Uroczystości odbywające się z udziałem sztandaru poza terenem szkoły:

- uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową

- uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe

- inne wymagające godnego uczczenia

§ 2 Zasady powoływania kandydatów

 Opiekun      pocztu sztandarowego w porozumieniu z wychowawcami, opiekunem Samorządu      Szkolnego i jego zarządem  ustala      spośród  uczniów klas drugich listę
Kandydatów do pocztu sztandarowego.

 Wybór      członków pocztu zatwierdza Rada Pedagogiczna w czerwcu każdego roku      szkolnego.
 Kadencja      członków pocztu trwa 1 rok.
 Członkowie      pocztu sztandarowego występują w stroju galowym.
 Kadencja      opiekuna pocztu sztandarowego i sztandaru szkoły trwa 1 rok.
 Uzupełnienie      lub zmiana członków pocztu ( z przyczyn losowych lub ze względu
            na naruszenie kryteriów określonych w punkcie 2 ) odbywa się na wniosek                opiekuna pocztu sztandarowego lub członka Rady Pedagogicznej.  

Opiekunem pocztu w roku szkolnym 2014/2015 jest p. Anna Mrozowska.

 Członkowie pocztu sztandarowego:

  1. Jakub Niewinowski
  2. Sandra Siwek
  3. Kopyrska Natalia

Poczet sztandarowy 2013/2014

Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.