BEZPIECZNA +

BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REKOMENDOWANY PRZEZ
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Elementy składowe projektu programu:

 

Szkolenia dla uczniów 

1.        Dopalacze.

2.        Uzależnienia – mechanizmy, rodzaje uzależnień, skutki.

3.        Trening asertywności. Budowanie poczucia własnej wartości.

4.        Komunikacja w relacjach rówieśniczych

     

 Szkolenia dla rodziców

1. Czym są substancje psychoaktywne, rodzaje i symptomy  uzależnienia.

2. Nowe substancje psychoaktywne, rodzaje, symptomy zagrożenia  - jak rozmawiać z dzieckiem, gdzie szukać pomocy.

3. Rodzic - jako rodzic i rodzic - jako partner – co mogę zrobić, aby poprawić swoje relacje z dzieckiem.

  

Szkolenia dla nauczycieli i przedstawicieli środowiska lokalnego


1. Dopalacze – nowe wyzwanie w pracy wychowawczej z młodzieżą.
 
2. Narkotyki – czym są i jak rozpoznawać uzależnienie? Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych, mechanizmach uzależnienia. Formy profilaktyki i pomocy w sytuacji uzależnienia.

3. Uzależnienia behawioralne – problem czy element rozwoju kultury.

4. Jak aktywizować naszych uczniów.

 

       Szkolenia dla młodzieży kończyć się będą seria zajęć warsztatowych, gdzie uczniowie poprzez sztukę przedstawią własne odczucia związane z bezpieczeństwem i uzależnieniami. Przygotujemy wspólnie plakat i broszurę informacyjną nt. bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.

Szkolenie dla nauczycieli i przedstawicieli środowiska lokalnego zakończone będzie dyskusją na temat sposobów oddziaływania świata dorosłych w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi młodych. Spróbujemy wypracować wspólne ścieżki współpracy dla polepszenia stanu bezpieczeństwa w szkole, gminie, w jaki atrakcyjny sposób zaangażować młodzież do działań prozdrowotnych, przy równoległej współpracy z rodzicami uczniów.Z pamiętnika narkomanki
 
Po cyklu szkoleń i spotkań warsztatowych  grupa chętnych uczniów przygotuje przedstawienie na podstawie książki pt. „Z pamiętnika narkomanki”. Będą to krótkie sceny z życia dziewczyny, której życie zdominowane zostało przez narkotyki.

RAP PEDAGOGIA

Autor programu jest pedagogiem oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą, Jako młody człowiek przedawkował narkotyki. Obecnie dociera do szkół, domów dziecka, domów poprawczych mówiąc do młodzieży, iż można żyć inaczej. Spotkanie zakończymy dyskoteką pod hasłem przewodnim DYSKOTEKA BEZPIECZNEGO CZŁOWIEKA


Konferencja BEZPIECZNA MŁODOŚĆ - BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Oświaty,  nauczyciele naszej szkoły, nauczyciele ze szkół gminnych, przedstawiciele GOPS, Gminnego Ośrodka Kultury, Policji, Kuratorzy, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas spotkania pochylimy się nad problemem bezpieczeństwa w gminnych szkołach.
 

Piknik BEZPIECZNIE AKTYWNIE ZDROWO

– zajęcia rekreacyjno -sportowe, ognisko, pieczenie kiełbasek. Podsumowanie programu, podziękowania dla partnerów, rodziców, uczniów. Przedstawienie sposobów kontynuacji programu w roku następnym. Dogoterapia jako trening zastępowania agresji – agility  - pokazy treningowe psów.

 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Lp. Planowane,działanie Planowany,termin realizacji
1 Szkolenia,dla uczniów wraz zajęciami warsztatowymi X -XI,2015r
2 Szkolenia,dla nauczycieli i partnerów szkoły w codziennym procesie wychowania i opieki 21 X 2015r.,- godz. 16:30 – 19:30,
102XI 2015r.,- godz. 16:30 – 19:30
3 Szkolenia,dla rodziców- wykład z elementami warsztatu 22 X,2015r. godz. 16:30 – 19:30,
19 XI 2015r. - godz. 16:30 – 19:30
4 Z,pamiętnika narkomanki – przedstawienie profilaktyczne przygotowane,przez młodzież gimnazjum. XII 2015r.
5 Konferencja
BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ
03 XII 2015r.
6 Rap,Pedagogia,+ dyskoteka młodego człowieka 29 X 2015r.
7 Piknik
BEZPIECZNIE AKTYWNIE ZDROWO
11 XII,2015r.
Diagnoza potrzeb 

  Przygotowując  program profilaktyki na rok szkolny 2015/2016 skupiliśmy się na zdiagnozowanych wcześniej potrzebach naszej szkoły – za konieczny uznaliśmy wzrost skuteczności działań profilaktycznych, ich częstotliwość i zakres osób do których maja być skierowane. Potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejszą, podstawową potrzebą każdego człowieka, również naszych uczniów, rodziców, pracujących z nimi nauczycieli. Jest warunkiem zdrowia, uczenia się, rozwoju, dobrego, prawidłowego funkcjonowania i osiągania sukcesów w życiu. Szkoła musi posiadać silne fundamenty bezpieczeństwa, poczucia swobodnego wzrastania, przyjaznej atmosfery sprzyjającej zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Są nimi: porozumienie, współpraca, tworzenie i funkcjonowanie w tradycji w środowisku lokalnym, poczucie tożsamości, budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek. Zadaniem  szkoły jest stworzyć uczniom, rodzicom, pracującym w niej nauczycielom poczucie bezpieczeństwa. Warunkiem zapewnienia owego bezpieczeństwa w szkole w bieżącym roku szkolnym będą:
Organizowanie procesów nauczania z      uwzględnieniem potrzeb uczniów/rodziców/ nauczycieli
Relacje interpersonalne oparte na wzajemnym      szacunku
Uczenie umiejętności społecznych i      emocjonalnych
Pozytywna atmosfera (klimat) w szkole –      prawidłowo przebiegające relacje pomiędzy uczniami, rodzicami i      nauczycielami
Partnerstwo na linii szkoła – rodzice
Współpraca szkoły ze specjalistami dziedziny      wychowania, którzy udzielają wsparcia, pomagają, nie wyręczają nauczycieli      w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Głównymi zadaniami postawionymi przed programem są: ograniczenie zachowań niebezpiecznych, aspołecznych na terenie szkoły, świadomość zagrożeń ze strony substancji uzależniających, kształtowanie zdecydowanych postaw przeciwko uzależnieniom i przeciwko negatywnym wpływom otoczenia na podejmowane decyzje oraz budowanie płaszczyzn współpracy z partnerami szkoły w środowisku lokalnym oraz z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania i opieki.

Do osiągnięcia naszych celów zastosujemy środki, metody które wzbudzą u odbiorców świadomość problemu bezpieczeństwa uczniów w szkole, problemu uzależnień i przemocy w codziennym życiu ucznia.  Zaproponujemy także sposoby przeciwdziałania, wskażemy możliwe rozwiązania problemów. Naszym celem jest także integracja środowiska szkolnego, lokalnego  na płaszczyźnie „waliki” o bezpieczna szkołę.
Planowane rezultaty podjętych przez szkołę działań Sposób weryfikacji podjętych działań
Wzrost poziomu bezpieczeństwa w szkole Obserwacje, ankiety, rozmowy z rodzicami, uczniami, monitorowanie i analiza sytuacji wychowawczej na terenie szkoły
Wysoki poziom świadomości uczniów w tematyce bezpieczeństwa, szkodliwości uzależnień Ankieta sprawdzająca poziom wiedzy uczniów, wnioski pozwolą kierunkować kolejne działania z dziedziny bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.
Zmniejszenie liczby zachowań niebezpiecznych na terenie szkoły Brak zachowań niebezpiecznych.
Obserwacje, ankiety, rozmowy z rodzicami, uczniami, monitorowanie i analiza sytuacji wychowawczej na terenie szkoły.
Wysoki poziom zaangażowania młodzieży i rodziców w realizację działań z dziedziny profilaktyki (co przekłada się na wzrost poczucia przynależności rodzica do społeczności szkolnej i jego większą aktywność na innych płaszczyznach współpracy ze szkołą) Obserwacje, ankiety, rozmowy z rodzicami, uczniami, monitorowanie i analiza sytuacji wychowawczej na terenie szkoły.
Wzrost aktywności i zaangażowania rodziców w kolejnych działaniach szkoły
Wzbogacenie systemu wsparcia uczniów i rodziców o innowacyjne sposoby i metody działań profilaktycznych Włączanie owych metod i form w codzienną pracę wychowawczo – opiekuńczą szkoły – kontrola ich efektywności, wnioski i refleksje w tej kwestii
Świadomość instytucji wspierających szkołę w zakresie profilaktyki zachowań niebezpiecznych, uzależnień, bezpieczeństwa w szkole – świadomość braków , potrzeb, tworzenie bazy pomysłów, inicjatyw na przyszłość. Aktywna współpraca w zakresie bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania, świadomość potrzeb szkoły, wsparcie merytoryczne i finansowe w kolejnych działaniach szkoły.
Wspólnie podejmowane inicjatywy w owej dziedzinie.
Tworzenie możliwości i alternatywnych form aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież – jako uzupełnienie, potwierdzenie założeń programu profilaktyki szkolnej. Aktywny udział uczniów w zajęciach dodatkowych, wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły, dające alternatywę na spędzanie wolnego czasu.
Normy, regulaminy, procedury postępowania w sytuacjach trudnych – ewaluacja dokumentacji zgodnie z bieżącą sytuacją wychowawczą w szkole – zgodna z diagnozą (potrzebami) środowiska szkolnego , w oparciu o wiedzę zdobytą na powyższych szkoleniach Bieżąca ewaluacja dokumentów, zgodna z potrzebami, idąca naprzeciw zdrowemu rozwojowi młodych ludzi.
Integracja społeczności szkolnej poprzez współpracę w działaniu, wspólnie spędzony czas na pracy i zabawie. Wspólnie podejmowane inicjatywy i działania na rzecz młodzieży, środowiska szkolnego i lokalnego.
Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy Uczniowie z chęcią włączają się w działania na rzecz środowiska lokalnego, swoim zachowaniem i postawą promują aktywność, otwartość i,społecznego ducha.
Wzrost poziomu umiejętności psychospołecznych, takich jak komunikacyjne, kształtujących więziinterpersonalne między uczniami; Relacje pomiędzy uczniami szkoły są coraz lepsze, oparte na otwartej komunikacji, współpracy, wspólnym rozwiązywaniu problemów opartym na mediacjach i,kompromisach.
Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działania przeciw wykluczeniu, dyskryminacji) w życie społeczne, Uczniowie z grupy ryzyka(agresywni, zagrożeni uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym aktywnie uczestniczą w działaniach wychowawczych, reedukacyjnych.
Nabywanie kompetencji wychowawczych z dziedziny bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień przez rodziców, nauczycieli, współpracowników - partnerów szkoły. Wiedza zdobyta podczas szkoleń wykorzystywana jest w praktyce – podczas konfrontacji z codziennymi problemami natury wychowawczej (zarówno przez rodziców, nauczycieli, partnerów szkoły).
Przedstawiony powyżej projekt programu profilaktyki szkolnej po końcowej ewaluacji, wprowadzeniu koniecznych modyfikacji będzie kontynuowany w roku kolejnym. Zmianom ulec mogą zakresy szkoleń, uczniowie przygotują kolejną propozycję  przedstawienia profilaktycznego, przygotujemy kolejny temat konferencji (uznając ja jako doskonały sposób na wymianę doświadczeń, sposobów i metod pracy z młodzieżą, poszerzania płaszczyzn współpracy). Program ten oparty jest na szerokiej współpracy środowisk, dla których ważna jest przyszłość młodych ludzi. We współpracy, zdobywając nowe kompetencje, znając specyfikę naszego środowiska lokalnego możemy wiele. Znamy swoje oczekiwania, planujemy kolejne przedsięwzięcia – nie pomijając w dialogu zdania uczniów i ich rodziców.

Czujnie obserwujemy wszystko to, co dzieje się w świecie  gimnazjalistów. Elastycznie dostosujemy program do zmieniającego się prawa oświatowego i wymagań codzienności. Nie pominiemy w programie priorytetów, postawionych rok  rocznie szkole przez Mazowieckiego  Kuratora Oświaty.
Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.