Regulaminy

Regulaminy

Pobierz Plik:

Pobierz
(regulamin_sprawowania_opieki.pdf)

Regulamin sprawowania opieki podczas oczekiwania i przewozu uczniów Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie.

Pobierz Plik:

Pobierz
(regulamin_naboru.pdf)

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN GIMNAZJUM


I Postanowienia ogólne 

1. Gimnazjum w Słupnie działa w oparciu o obowiązujący statut, w którym zawarte są między innymi zakresy zadań nauczycieli i innych pracowników oraz prawa i obowiązki uczniów. Regulamin gimnazjum jest dokumentem zawierającym postanowienia, które regulują życie wewnętrzne całej społeczności szkolnej podczas wypełniania statutowych obowiązków. 
2. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum oraz uczniowie szanują prawo każdego członka społeczności szkolnej do własnych poglądów i do osobistej "inności" pod warunkiem, że nie obraża to nikogo i nikomu nie czyni krzywdy. 
3. Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm moralnych, kultura osobista i uczciwość.
4. Troska o dobre imię gimnazjum powinna przyświecać wszystkim członkom społeczności szkolnej. 
5. Regulamin funkcjonuje jako dokument uzupełniający postanowienia Statutu. 

II Współgospodarzenie szkołą

6. Młodzież szkolna korzysta z pomieszczeń szkolnych i ma obowiązek troszczyć się o porządek i czystość w całym budynku szkolnym i wokół niego. 
7. Każdy zespół klasowy otrzymuje do opieki na początku roku szkolnego wyznaczoną część terenu szkolnego, klasopracownię lub salę lekcyjną i odpowiada za ład i porządek przed Samorządem szkolnym i Radą Pedagogiczną. 
8. Uczniowie pełniący dyżur w klasie mają obowiązek : 
- sprawdzenie przed wejściem do sali lekcyjnej ( pracowni ) porządku w części korytarza zajmowanego przez uczniów w czasie przerwy, 
- sprawdzenia stanu sali lekcyjnej ( pracowni ) po zajęciach, 
- przygotowania tablicy i innych pomocy do lekcji, 
- wykonania innych poleceń nauczyciela. 
9. Uczeń ma obowiązek troszczyć się o mienie szkoły, nie niszczyć go i nie pozwalać, by niszczyli go inni. Uczeń, który niszczy sprzęt, ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Uczeń, w obecności którego został zniszczony sprzęt, ma obowiązek zgłosić to do wychowawcy lub dyrekcji szkoły. 
10. Zespoły klasowe, organizacje szkolne organizujące dyskoteki, spotkania i wieczorki w pomieszczeniach szkolnych, zobowiązane są do oddania pomieszczeń w takim stanie, jaki był przed imprezą. Za wyrządzone szkody ponoszą odpowiedzialność materialną. 

III Usprawiedliwianie nieobecności w szkole 

" Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 
" Usprawiedliwianie nieobecności w szkole powinno nastąpić na pierwszej godzinie wychowawczej, zaraz po powrocie dziecka do szkoły (nie później jednak niż 7 dni po ustaniu zwolnienia). 
" W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej w czasie jednego miesiąca : 
a. powyżej 30 godzin - następuje zaproszenie rodziców przez wychowawcę/pedagoga szkolnego do szkoły, w celu przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej przyczyny nieobecności dziecka w szkole. Wychowawcy informują rodziców o skutkach prawnych nieuzasadnionej absencji dziecka w szkole. 
b. Powyżej 50 godzin - po rozmowie z rodzicem szkoła informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w celu dodatkowego zdiagnozowania sytuacji rodzinnej ucznia. 
c. Powyżej 70 godzin (czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nieusprawiedliwioną nieobecnością w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć)- szkoła po pisemnym poinformowaniu i rozmowie z rodzicami , informuje o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich, GOPS oraz organ, sprawujący nadzór nad realizowaniem obowiązku szkolnego (Urząd Gminy w Słupnie) 
" Uczeń może być doraźnie zwolniony z zajęć tylko na pisemną prośbę rodzica. 
" Każde usprawiedliwienie nieobecności powinno mieć formę pisemną z datą wystawienia i być dostarczone wychowawcom szkolnym ucznia nie później niż 1 tydzień po powrocie dziecka do szkoły (blankiet zwolnienia z oryginalną pieczątką szkoły - dla rodzica) 
" O przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia rodzice/opiekunowie powinni poinformować sekretariat szkoły niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność (najlepiej tuż przed rozpoczęciem się zajęć w szkole). Informacja ta zostaje przekazana wychowawcy klasowemu. 
" Inne formy usprawiedliwiania nieobecności szkolnych nie będą akceptowane. 

IV Strój uczniowski 

" Uczeń gimnazjum ma obowiązek noszenia schludnego stroju szkolnego - kolorystyka strojów uczniowskich opierać się powinna na kolorach zgaszonych: np.: granatowym, czarnym, oraz białym. 
" Stroje uczniowskie nie powinny posiadać zbytnich przetarć, haftów, dżetów, ozdobników, itp.); spódniczki dziewcząt powinny mieć długość min. do kolan, 
" Ograniczenia dotyczące stroju uczniowskiego, obowiązującego na terenie szkoły: 
- uczniowie nie noszą spodni i spódnic odsłaniających brzuch, krótkich szortów, bluzek eksponujących brzuch, dekolt, ramiona (dotyczy to także zajęć z wychowania fizycznego); 
- czapek i kapturów na głowach; 
- biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (chłopcy nie noszą kolczyków); 
- fryzura powinna być schludna, bez zbytnich ozdobników, tapirowań, irokezów, nie farbowana; 
- w szkole niedozwolony jest makijaż, malowane włosy, długie malowane paznokcie, tipsy, itp. 
" W dni świąt państwowych oraz w dniu święta patrona szkoły obowiązuje strój galowy -biała bluzka/koszula (bez ozdób, żabotów, koronek, itp.), ciemne spodnie/spódnica. 
" Uczniowie mają obowiązek dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny; 
" Za zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje bezwzględnie zmiana stroju na sportowy - granatowe / czarne spodenki / spodnie dresowe, biały podkoszulek - bez wyraźnych znaków firmowych, napisów, itp., białe skarpetki, obuwie przystosowane do zajęć sportowych. 
" W szkole nie wolno nosić czapek, bluz, innej odzieży mającej emblematy, logo , napisy propagujące narkotyki , alkohol, sekty, rasizm, itp. 
" Za nie przestrzeganie powyższych zasad przewidziane są kary - punkty ujemne - wyszczególnione w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

V Zasady bezpiecznego zachowania w szkole 

" W klasie, podczas zajęć 
- uczniowie po usłyszeniu dzwonka na lekcję ustawiają się pod klasą i czekają na nauczyciela 
- po wejściu do klasy uczniowie przygotowują się do zajęć, nauczyciel zaś sprawdza listę obecności 
- uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji 
- uczeń podczas lekcji nie je, nie pije, nie żuje gumy 
- zajęcia lekcyjne kończą się na wyraźny sygnał nauczyciela 
- uczniowie zobowiązani są zostawić po sobie porządek - odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni 
" Zastępstwa 
- jeśli po 5 minutach od rozpoczęcia lekcji nie pojawi się nauczyciel uczący, gospodarz klasy ma obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub sekretariat. 
- W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić zajęcia z przedmiotu, który jest w planie lub z własnego przedmiotu 
- Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane w dniu poprzedzającym, uczniowie mają obowiązek przygotować się do lekcji 

VI Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego 

" Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Typu MP3, MP4, IPOD, itp. 
" Nagrywanie, odtwarzanie dźwięków i obrazów za pomocą telefonów i innych urządzeń elektronicznych jest niedozwolone. 
" Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za skradziony telefon komórkowy (lub inne urządzenie elektroniczne), które mimo zakazu, uczeń przyniósł do szkoły. 
" Szkoła wyciąga konsekwencje (zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania zachowania) także w sytuacji, kiedy uczeń obrazi kolegów, nauczycieli lub dobre imię szkoły na forach stron internetowych, lub w inny publiczny sposób - bez względu na czas i miejsce umieszczenia obraźliwych sformułowań. 
" Za nie przestrzeganie powyższych zasad przewidziane są kary - punkty ujemne wyszczególnione w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
" W sytuacjach koniecznych uczniowie i rodzice mogą skorzystać z telefonu szkolnego, znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

VII Świetlica szkolna 

1. W gimnazjum funkcjonuje świetlica szkolna. 
2. Szczegółowe zasady działalności świetlicy ujęte są w jej szczegółowym regulaminie. 
3. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych mają wszyscy uczniowie korzystający z dojazdów do szkoły gimbusem. 
4. Nie wywiązywanie się z tegoż obowiązku jest karane punktami minusowymi, które wpływają na ocenę z zachowania ucznia. 
5. Zwolnienia i usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach świetlicowych powinny być pisane na blankietach, z oryginalną pieczątką szkoły. 
6. Inne formy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach świetlicowych nie będą akceptowane. 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELII Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 
2. Dyżury międzylekcyjne obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (z wyjątkiem nauczyciela bibliotekarza, pedagoga i psychologa szkolnego - ze względu na charakter pracy). 
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 
4. Plan dyżurów jest układany przez wyznaczonego nauczyciela, a zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć. 
5. Miejsca dyżurowania nauczycieli: hole, korytarze, schody, szatnie sanitariaty, plac przed szkołą (w miesiącach wiosennych i letnich). 
6. Dyżury obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne. 
7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o godz. 7:30, ostatni dyżur kończy się z chwilą odjazdu ostatniego gimbusu. 
8. Nauczyciel pełniący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia tego obowiązku. 
9. Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają bezpieczeństwo uczniów przy łączniku z salą gimnastyczną i szatnią. 
10. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić uczniom opiekę. 
11. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi oraz na klasy pozostające bez opieki i podejmuje wszelkie działania, aby tę opiekę zapewnić. 

II Obowiązki nauczyciela dyżurującego

Do obowiązków nauczycieli dyżurujących należy: 
1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w miejscach wyznaczonych. 
2. Nauczyciel dyżurny udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę. 
3. Czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów. 
4. Baczne obserwowanie dzieci i interweniowanie w razie potrzeby. 
5. Dbanie o czystość , ład i porządek w miejscu pełnienia dyżurów. 
6. Kontrolowanie zachowania się dzieci w sanitariatach. 
7. Przestrzeganie zasady wychodzenia uczniów z sal lekcyjnych. 
8. Zabrania się pozostawiania uczniów w klasie w czasie przerwy bez nauczyciela. Sale lekcyjne w czasie przerwy maja być zamknięte. 
9. Zgłoszenie dyrekcji szkoły lub koordynatorowi ds. bezpieczeństwa o zauważonych usterkach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów. 
10. Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniach mających znamiona wypadku, zawiadomienie wychowawcy/ dyrekcji szkoły. 
11. Załącznikami do niniejszego regulaminu są grafiki dyżurów nauczycielskich na dany rok szkolny

Regulamin biblioteki szkolnej


REGULAMIN CZYTELNI

I. Z Czytelni Biblioteki mogą korzystać:

1. Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum. 
2. Pracownicy nadzoru pedagogicznego i administracji szkolnej. 
3. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

II. W Czytelni udostępnia się na miejscu: 

1. książki 
2. czasopisma 
3. zbiory multimedialne (dyskietki, Płyty CD)

III. Czytelnicy mogą korzystać:

1. samodzielne z bieżących czasopism znajdujących się na regale 
2. ze stanowiska komputerowego i Internetu

IV. Czytelnik korzystający ze zbiorów w Czytelni zobowiązany jest do: 

1. pozostawienia okrycia wierzchniego i większych toreb przed Czytelnią. 
2. wpisu do rejestru odwiedzin czytelni. 
3. przestrzegania ciszy 
4. poszanowania zbiorów Czytelni Biblioteki Szkolnej.

V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni określa osobny regulamin. 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W CZYTELNI

" Pracownia jest dostępna dla pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie w godzinach pracy biblioteki. 
" O terminie pracy i materiałach audiowizualnych z których użytkownik chce korzystać należy poinformować bibliotekarza z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 
" Pracownia i sprzęt w niej dostępny może służyć wyłącznie celom edukacyjnym. Zabrania się wykorzystywania sprzętu do celów zarobkowych, a także do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw. 
" Korzystać można tylko z materiałów multimedialnych dostępnych w bibliotece, przeglądania stron WWW dla potrzeb edukacyjnych oraz redagowania dokumentów w programie MS Word. 
" Zabrania się instalowania innych programów lub modyfikacji już istniejących, a także korzystania z własnych materiałów bez uprzedniego zgłoszenia bibliotekarzowi. 
" Zabrania się: 
o korzystania z czatów 
o wysyłania SMSów 
o wysyłania i odbierania poczty e-mail 
o dokonywania zmian w ustawieniach systemowych (usuwanie powstałych zmian odbędzie się na koszt użytkownika). 
" Czytelnicy korzystający z pracowni zobowiązani są do wpisania do "Zeszytu pracowni" swojego imienia, nazwiska, klasy informacji o wnoszonych materiałach, oraz rodzaju pracy i godzinach korzystania 
" Stanowisko z dostępem do Internetu udostępnione jest na czas nieokreślony. W przypadku braku kolejnych chętnych na 30 minut w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejny użytkownik. Pracę na sprzęcie audiowizualnym należy zakończyć pół godziny przed godziną planowanego zamknięcia czytelni. 
" W przypadku opuszczenia stanowiska komputerowego bez zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych. 
" Użytkownik, który korzysta z pracowni musi posiadać umiejętność obsługi sprzętu audiowizualnego. 
" Włączanie sprzętów w pracowni przed rozpoczęciem pracy oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków bibliotekarza. 
" Usterki, braki, uszkodzenia sprzętu i materiałów audiowizualnych należy bezzwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi (natychmiast po stwierdzeniu zaistniałego faktu). 
" Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, oraz za wykorzystywane materiały audiowizualne. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować bibliotekarza. 
" Okrycia wierzchnie i torby należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego regulaminu lub innych działań mogących doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub materiałów audiowizualnych dyżurujący bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika w pracowni. 

Regulamin dyskotek szkolnych organizowanych w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Słupnie1. Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. 
2. W szkole mogą odbywać się dyskoteki w godzinach od 16.00 do 20.00 jako forma integracji i zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły. 
3. Uczestnikami dyskotek mogą być tylko uczniowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie. 
4. Uczniowie przychodzą na dyskotekę tylko w wyznaczonym czasie 15.45 - 16.30 
5. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie nie mają możliwości wstępu na dyskotekę. 
6. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły podczas dyskoteki. 
7. Uczniowie mogą opuszczać dyskotekę w celu udania się do domu od godziny 19.30, w godzinach wcześniejszych tylko w przypadku osobistego odbioru ucznia przez rodzica lub opiekuna. 
8. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wychowawcy i inni nauczyciele gimnazjum oraz rodzice lub opiekunowie uczniów. 
9. Zadaniem opiekunów jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników zabawy oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy, w związku z tym opiekun ma prawo: 
" zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, 
" nie wpuszczać uczniów, którzy znajdują się na liście osób mających zakaz uczestnictwa w zabawie, 
" sprawdzać zawartość bagażu podręcznego. Zbadać dostępnymi metodami, w razie wątpliwości, stan trzeźwości wchodzących na zabawę, 
10. Dyskoteki mogą być odpłatne dla uczestników. Cena biletu wynosi 1 zł, ta symboliczna opłata zostanie przeznaczona na określony cel. Decyzję podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego. 
11. Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice (opiekunowie), brak zgody jest równoznaczny z zakazem uczestnictwa w zabawie. 
12. Po zakończeniu dyskoteki rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka. 
13. Dopuszcza się samodzielny powrót ucznia do domu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów). 
14. Na dyskotece obowiązuje obuwie zmienne. 
15. Organizator wyznacza grupę do sprzątania miejsca dyskoteki, za pozostawione nieczystości odpowiada organizator. 
16. Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie, a ewentualne koszty pokrywają ich rodzice. 
17. Konsekwencją nagannego zachowania ucznia na dyskotece jest zakaz udziału w kolejnej dyskotece oraz przyznanie odpowiedniej ilości punktów minusowych zgodnie z kryteriami oceny zachowania zawartymi w WSO. 
18. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu - palenie tytoniu, posiadanie i picie alkoholu, posiadanie lub namawianie do spożycia narkotyków czy innych środków odurzających, agresywne i wulgarne zachowanie, zachowanie wskazujące na spożycie alkoholu bądź narkotyków - organizator zawiadamia jego rodziców (prawnych opiekunów), policję oraz dyrektora szkoły. 
19. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej organizator lub dyrektor szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia Posterunek Policji w Słupnie. 
Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z powyższym regulaminem na początku roku szkolnego i przypominać go przed każdą dyskoteką. 

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru uczniów spoza obwodu szkoły

 
I Przyjęcia uczniów spoza obwodu gimnazjum do klas I . 

Do obwodu gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie należą następujące miejscowości : 
Barcikowo ,Bielino, Borowiczki Pieńki, Cekanowo ,Gulczewo PGR, Gulczewo Stare , Gulczewo Nowe ,Liszyno ,Mijakowo ,Mirosław, Miszewko Stefany, 
Miszewko Strzałkowskie , Ramutowo ,Rydzyno, Sambórz ,Słupno, Szeligi, Święcieniec, Wykowo. 
Uczniowie z tych miejscowości przyjmowani są do szkoły z urzędu poza wszelką kolejnością . 

II Do klas I uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są w przypadku wolnych miejsc , na wniosek złożony przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka. 

III Ilość oddziałów planowana jest corocznie w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków nauczania i opieki dla uczniów - szczegółowe warunki określa Statut gimnazjum. 

IV W przypadku większej ilości kandydatów do klas I niż miejsc, którymi dysponuje szkoła, stosuje się następujące kryteria (dotyczy uczniów spoza obwodu) : 

1. Przeliczamy wyniki ucznia uzyskane w szkole podstawowej, biorąc pod uwagę ilość punktów uzyskanych na sprawdzianie zewnętrznym kończącym szkołę podstawową oraz oceny z następujących przedmiotów : 
język polski , matematyka , przyroda , historia , język obcy oraz ocenę z zachowania . 


Wyniki ucznia przeliczamy wg schematu (indywidualny arkusz stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu Komisji Rekrutacyknej): 
Uczeń może uzyskać maksymalnie 100p. 


W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, decyduje kolejność zgłoszenia.
Laureaci konkursów przyjmowani są poza kolejnością.


2. Nie będą rozpatrywane podania, które wpłyną po terminie rekrutacji. 
3. Dyrektor szkoły ogłasza termin rekrutacji corocznie, na podstawie rozporządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i podaje do wiadomości w ogłoszeniu (marzec) we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz Urzędzie Gminy. 

V Uczniowie spoza obwodu, ubiegający się o przeniesienie z innej placówki szkolnej, w trakcie trwania cyklu kształcenia 
1. W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój podopiecznych Rada Pedagogiczna Gimnazjum podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu w trakcie trwania cyklu kształcenia po spełnieniu ściśle określonych warunków (tylko w szczególnych przypadkach); 
a. zachowanie ucznia przechodzącego z innej placówki musi być przynajmniej dobre; 
b. decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, przyszły wychowawca, pedagog szkolny, przewodniczący Zespołu ds. Wychowawczych. 
c. decyzja o przyjęciu ucznia opiera się na opinii wydanej przez pedagoga szkolnego i wychowawcę ucznia ze szkoły macierzystej; 
d. w uzasadnionych przypadkach uczeń składa pisemne zobowiązanie dotyczące ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, Regulaminie i WSO szkoły. 
8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim , których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od w/w kryteriów. 
Copyright ©2016 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupnie, All Rights Reserved.